Bemutatkozás

1. Iskolánk, a Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola Budapest XVIII. kerületében, Pestszentimrén, kellemes környezetben, családi házas övezetben, erdővel szegélyezve helyezkedik el. Közel 400 tanuló 16 osztályban folytatja tanulmányait intézményünkben, délutánonként 8 napközis csoport, 1 tanulószoba működik. A két első osztályba járó diákjaink részben egésznapos nevelésben, oktatásban részesülnek. A gyermekek megfelelő szintű oktatásáról 38 jól képzett, szakmailag felkészült pedagógus és egy pszichológus gondoskodik. A kedvező tanulói és tantestületi létszámnak köszönhetően az iskolánkban családias légkör uralkodik. Az alsó és felső tagozat folyamatosan figyelemmel kíséri egymás munkáját, melyet az iskolába kijáró logopédus, fejlesztő pedagógus, valamint gyógytornász is segíti.

2. Mi a nevelőtestület célja? Az iskola nevelőtestületének célja, hogy minden tanuló egyéni képességeinek és adottságainak megfelelő terhelést kapjon, s eljusson a tantervi követelményekben előírt minimum, lehetőség szerint az optimum szintre. Ennek érdekében differenciált foglalkozás keretében figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a gyengébb eredményt elért tanulók felzárkóztatására. Kiemelt hangsúlyt kap az anyanyelvi képességek fejlesztése, elsősorban az olvasás, helyesírás, kommunikáció területén. Célunk a tanulók olvasóvá nevelése. Törekszünk a gyerekek számolási készségének és logikus gondolkodásának fejlesztésére. Továbbra is kiemelt feladatunk a történelmi szemlélet helyes alakítása, a nemzeti érzések erősítése. Fontosnak tartjuk a nyelvi képességek és a zenei műveltség fejlesztését. Szellemi fejlődésük segítése mellett biztosítjuk számukra az optimális fizikai terhelést. Általános célunk az erkölcsi, közösségi és esztétikai nevelés, hogy tanulóink képesek legyenek az önállóságra, kialakuljon bennük a folyamatos önművelés igénye. Szeretnénk elérni, hogy bontakozzon ki kreativitásuk, legyenek képesek a fegyelmezett, kitartó tanulásra. Céljaink elérését segíti, hogy a pedagógusok az oktatás során csoport-, és pármunkát, valamint kooperatív tanulási technikákat is alkalmaznak. Nagy hangsúlyt fordítunk a személyiségfejlesztésre, amellyel szorosan összefügg a felelősségérzet és a kötelességtudat kialakítása. Ezek megvalósításának teret biztosítunk az osztályfőnöki órákon, valamint tanórán kívüli rendezvényeinken.

3. Iskolánk oktatási programja
Az 1999/2000-es tanévtől új program került bevezetésre. A második nyelv ismerete – különös tekintettel az angol nyelvre – általános igénnyé vált, ezt a célt legkorszerűbben egy angol két tanítási nyelvű iskola képes megvalósítani. Iskolánk 1999. szeptember 1-jétől indít angol két tannyelvű osztályt. A program sikerét mutatja, hogy a szülői igények kielégítésére a 2010/2011-és tanévtől mindkét első osztályunk kétnyelvű képzési programmal indul. Az új típusú képzés lényege, hogy a gyerekek a heti 5 nyelvórán túl három tárgyat angol nyelven tanulnak. A gyerekek első és második osztályban nem tanulnak olvasni és írni angolul. A nyelvoktatás játékokon, dalokon és szituációkon alapul, különös tekintettel a tanulók tevékenykedtetésére. A 8. évfolyamon segítjük a középfokú nyelvvizsgára való felkészülést. A kisiskolás korban a játékos módszerek alkalmazásával megszerettetjük a gyermekekkel a nyelvtanulást. Könnyen elsajátítják az idegen nyelv elsajátításának technikáját, természetessé válik egy idegen nyelv használata, ezért a tanulók bátrabban kommunikálnak az adott nyelven. Az idegen nyelvi készség- és képességfejlesztés során más nyelvi, logikai és egyéb kompetenciáik is jobban fejlődnek. A kora kisiskolás kori készségfejlesztésnek köszönhetően a két tannyelvű programban részt vevő, gyengébb képességű tanulók is használható, piacképes nyelvtudást szereznek. Az idegen nyelven tanított tantárgyak lehetővé teszik a nyelv elsajátítását (nem a klasszikus értelemben vett tanulást), segítik az idegen nyelven való gondolkodás kialakulását (testnevelés, technika). Az ének-zene angol nyelven tanulása előmozdítja a nyelv ritmusának elsajátítását. A kisiskolás kor elején megkezdett készségfejlesztés révén a tanulók idegen nyelven való beszédértése kimagasló eredményeket mutat. A kétnyelvű osztályokba járó tanulók kommunikációs képessége igen fejlett, mivel az említett okoknál fogva beszédgátlás nem alakul ki. Tanulóink az idegen nyelvtudásukat hasznosítani tudják a nemzetközi projektjeink (Comenius, ACES, E-twinning) során is. Megismerkedtünk már norvég, portugál, ír, német, angol, francia, belga, horvát, szlovák diákokkal és pedagógusokkal. Kiváló lehetőség ez tanulóinknak az angol nyelv gyakorlására, és más népek kultúrájának megismerésére. Minden év tavaszán egyhetes országismereti túrát szervezünk Londonba, ahol további lehetőség nyílik a nyelvtudás és a civilizációs ismeretek gyarapítására.

4. Az oktatás hagyományos osztálykeretben történik. Az angol nyelvet és a informatikát, valamint az angol nyelven tanított tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. Az oktatás eredményességét segíti az iskolánkban működő hálózat nélküli internet, így bármelyik tanteremben lehetőség van használatára.

5. Tanórán kívüli tevékenységek
A tanulás mellett fontos számunkra, hogy tanulóink szabadidejüket is kellemesen, jól töltsék el. Iskolánkban számos szakkör működik: felvételi előkészítő, kiskertész, kísérletező, környezetismeret. kézműves, ügyes kezek, gyöngyfűző, informatika, színjátszó, dráma, rajz, valamint sakk. A 2005/2006-os tanévben alsó tagozaton hagyományőrző programot indítottunk, melynek keretein belül a jeles napokhoz kapcsolódó különböző népszokásokat elevenítjük fel, valamint népmeséket, népmondákat dramatizálunk. Kézműves foglalkozásokon készítjük el a hozzájuk kapcsolódó bábokat, használati tárgyakat, elsősorban természetes anyagokból. Lehetőség szerint kirándulásokat is szervezünk olyan vidékekre, ahol a gyerekek a valóságban is megtapasztalhatják, milyen volt az élet a falvakban. Iskolaújságunk, a negyedévenként megjelenő Gémkapocs, illetve az iskolarádió, a pezsgő diákéletről, az aktuális hírekről tudósít. Mindkettő tanulóink szerkesztésében készül a média szakkör foglalkozásain. Kiemelt feladatunk az ÖKO-tudatos szemlélet kialakítása. ÖKO iskolaként a mindennapjainkat áthatják a következő tevékenységek: pet-, papír-, tetrapak- és kupakgyűjtés, madáretető készítés és a madarak etetése, valamint figyelmet fordítunk az energiatakarékosságra is. Az Ökoiskola címet 2009-ben és 2012-ben is elnyertük. A sportolni vágyók az ISK foglalkozásain is mozoghatnak. Néhány tanulócsoportunk testnevelés órák keretében rendszeresen jár úszni és lehetőségük van részt venni játékos sportfoglalkozáson is. A felső tagozatosok szinte minden sportággal megismerkedhetnek. A kerületi sportversenyekre rendszeresen beneveznek tanulóink. Tekintettel arra, hogy elég távol vagyunk a központtól, igyekszünk a gyerekek kulturális igényeit is kielégíteni, ezért rendszeresen mozi- és színházlátogatást szervezünk számukra. A Dohnányi Zeneiskola oktatója zenei előképző foglalkozásokat tart, amely a későbbi zenetanuláshoz nyújt megfelelő alapokat. Azok számára, akik sikerrel elvégezték a zenei előképzőt, a Zeneiskola biztosítja iskolánkban a további hangszeres képzést is.
Szívügyünk az iskola környékének esztétikusabbá tétele, ezért tanárok, diákok együtt parkosítanak, gondozzák a növényeket, kiskertet tartanak fönn, melyben megfigyelhetik a növények fejlődését. A 2013/2014-es tanévben elnyertük a „Madárbarát iskola” címet, mellyel a madarak etetésében, gondozásában végzett munkánkat ismerték el.
A Diákönkormányzat hangulatos programokról gondoskodik: szüreti bál, farsang. Minden évben megrendezzük a Kapocs napot, ilyenkor műveltségi, ügyességi vetélkedőn, kézműves foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek. A Kapocs Gála, mely a szülőknek szóló művészeti szemle, minden évben nagy siker. Vendégeink megtekinthetik az egyes osztályok tanulóinak színvonalas bemutatóit. Tanév végén egyhetes ún. erdei iskolában szerezhetnek új ismereteket negyedik évfolyamos tanulóink, a nyári szünidő alatt pedig táborozásra igyekszünk alkalmat teremteni.